Verzekering:
Schaderegeling

Schaderegeling

Wanneer je betrokken raakte bij een verkeersongeval waarbij je lichamelijke schade opliep, dan moet er nagegaan worden in welke mate en bij welke verzekeraar je hiervoor een vergoeding kan krijgen. 

Medische expertise

Lichamelijke schade moet je aantonen aan de hand van medische attesten. Deze beschrijven de diagnose, de behandeling en de arbeidsongeschiktheid. De attesten moeten door de behandelend geneesheer in het ziekenhuis worden opgemaakt.

Is de tegenpartij verzekerd? Dan krijg je van diens verzekeringsmaatschappij formulieren waarvan een deel door jezelf en een deel door je arts ingevuld moeten worden. De tegenpartij zal meestal een geneesheer afvaardigen om je te onderzoeken. 

Om de lichamelijke schade vast te stellen wordt een expertise uitgevoerd. Er bestaan twee vormen van expertise. Klik voor uitleg door hieronder.

Eenzijdige expertise

Eerst zal een eenzijdige expertise uitgevoerd worden op initiatief en kosten van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden. Meestal is dat de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker of van de bestuurder van het motorrijtuig. Als het om een arbeidsongeval gaat, zal de arbeidsongevallenverzekeraar dat doen.

Een eenzijdige expertise is meestal niet bindend. In principe moet de vaststelling van de schade op tegenspraak gebeuren. Als je de besluiten van de raadsgeneesheer van de verzekeraar aanvaardt, kunnen ze de basis van een minnelijk akkoord vormen. 

Tegensprekelijke expertise

Als geen akkoord bereikt wordt via een eenzijdige expertise, dan zal een tegensprekelijke expertise gevraagd worden. Elke partij kan daarbij haar argumenten laten kennen. Deze kan minnelijk of gerechtelijk zijn.

 • Men spreekt van een minnelijke medische expertise (MME) als de verzekeraar van de aansprakelijke partij en de benadeelde overeenkomen om elk een geneesheer aan te stellen. Beide artsen moeten samen de medische gevolgen van het ongeval beschrijven. Na ondertekening van de overeenkomst voor een minnelijke medische expertise heb je meestal geen inspraak meer in de medische besluitvorming. Let dus goed op dat de uitslag van de expertise als louter advies geldt en dat er geen onherroepelijk en bindend karakter aan wordt toegekend!
 • Wanneer geen MME bereikt kan worden, zal een gerechtelijke expertise moeten plaatsvinden. De rechtbank zal dan een geneesheer-deskundige aanstellen. Jouw raadsgeneesheer en die van de tegenpartij zullen aan de gerechtsdeskundige-geneesheer alle nuttige medische stukken moeten bezorgen. Ze zullen ook hun standpunt tegenover hem moeten verdedigen. Zijn verslag wordt zowel aan de rechtbank als aan beide partijen voorgelegd. Het verslag is niet bindend, het is de rechter die beslist. Meestal volgt die laatste wel het verslag. 

In bepaalde gevallen is een gerechtelijke expertise te verkiezen boven een MME. Bijvoorbeeld wanneer je raadsgeneesheer en die van de tegenpartij geen goede verstandhouding hebben. Of wanneer hun medische standpunten zo ver uit elkaar liggen dat een overeenstemming onwaarschijnlijk is. Een gerechtelijke expertise kan ook aangewezen zijn wanneer het om een erg ingewikkelde of ernstige zaak gaat die meer tijd of bijkomend onderzoek vergt. Een MME heeft als voordeel dat het om een vrij snelle procedure gaat, terwijl een gerechtsprocedure kan aanslepen. 

Vergoedingsmethoden

Een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan jou toegekend worden als een kapitaal, rente of een vergoeding per punt. Je advocaat zal een vergoedingsmethode vragen en de rechter zal beslissen welke methode hij het meest gepast acht. Klik hieronder door voor meer informatie.

Het kapitaal

Het kapitaal ontvangen betekent dat je ineens een aanzienlijk bedrag krijgt en hierover vrij kan beschikken.

Een geïndexeerde rente 

Een geïndexeerde rente beschermt je tegen het risico dat je geld in de toekomst in waarde vermindert. Het beschermt je eveneens tegen eventuele risico’s die het beheren van een kapitaal van enige omvang met zich kan meebrengen. Verzekeraars verkiezen meestal niet om het rentesysteem toe te passen. Het verplicht hen namelijk om het dossier open te houden, met alle beheerskosten van dien. Gevolg is dat men niet snel tot een akkoord zal komen wanneer men om een rente vraagt. Het probleem zal meestal aan de rechtbank moeten worden voorgelegd.

Vergoeding per punt

Bij de vergoeding per punt wordt een forfaitaire vergoeding per percentage blijvende invaliditeit toegekend. De methode wordt ook gebruikt om de materiële schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid te vergoeden. Dit gebeurt wanneer er geen reëel inkomstenverlies is. Ze wordt meestal toegepast voor kleine percentages blijvende arbeidsongeschiktheid. De indicatieve tabel geeft hiervoor richtbedragen.

Raadsgeneesheer aanstellen

Raakte je betrokken in een zwaar verkeersongeval, en hield je hier ernstige lichamelijke letsels aan over? Dan is het van belang dat je je laat bijstaan door bekwame juridische en medische experten. Klik hieronder door voor tips bij het aanstellen van een advocaat en het kiezen van een raadsgeneesheer.

Tips aanstellen advocaat

 1. Kies een advocaat die gespecialiseerd is in burgerlijke aansprakelijkheid en verkeerszaken.
 2. Stap niet onvoorbereid bij een advocaat binnen. Maak een overzicht van de feiten en de ondernomen stappen. 
 3. Overleg voldoende met je advocaat. Bespreek met hem of een omslachtige juridische procedure wel kans op slagen heeft.
 4. Maak goede afspraken over de honoraria, laat je informeren over de tarieven en de te verwachten kosten.

Tips aanstellen raadsgeneesheer

 1. Een goede raadsgeneesheer is niet hetzelfde als een goede dokter. Een raadsgeneesheer moet ook ervaring hebben in medische expertises en kennis over verzekeringen. 
 2. Zorg ervoor dat je een raadsgeneesheer kiest die onafhankelijk is van de verzekeringsmaatschappijen. 
 3. Wacht niet te lang met het aanstellen van je raadsgeneesheer. Hij kan het best tussenkomen voordat je de eerste keer op onderzoek gaat bij de raadsgeneesheer van de verzekeraar.

Lichamelijke schade - Indicatieve Tabel

Wanneer de medische expertise achter de rug is, moet de vordering voor een passende schadevergoeding opgesteld worden. Om die vergoeding te begroten, gebruiken verzekeringsmaatschappijen en politierechters de Indicatieve Tabel als leidraad. Onderaan de pagina kan je de volledige Indicatieve Tabel (versie 2020) downloaden als pdf.

Onder lichamelijke schade begroot men alle nadelen die (on)rechtstreeks voortvloeien uit de opgelopen fysieke en/of psychische letsels. Onderstaande opdeling geldt:

 • materiële schade; 
 • morele schade; 
 • tijdelijke of blijvende invaliditeit; 
 • tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Wanneer er sprake is van zeer ernstige lichamelijk schade worden nog bijkomende schadeposten opgenomen (bv. esthetische schade, seksuele schade, genoegenschade …).

Materiële schade

Bij materiële schade gaat het om de financiële gevolgen van de letsels die je hebt opgelopen:

 • inkomstenverlies; 
 • vermindering van je concurrentievermogen op de arbeidsmarkt; 
 • bijkomende inspanningen om huishoudelijke en professionele taken uit te voeren; 
 • kostprijs voor de hulp van anderen bij dagdagelijkse taken zoals wassen, eten of zich verplaatsen; 
 • hulpmiddelen zoals prothesen, aanpassingen aan woning, voertuig ...; 
 • diverse medische kosten (verplaatsing, revalidatie ...). 

De Indicatieve Tabel deelt bovenvermelde schadeposten op in drie vaste schadeposten:

 1. Persoonlijke ongeschiktheid: Het geheel van de gevolgen die het ongeval heeft op het dagdagelijkse leven. Hier worden ook de pijnen en psychische schade opgenomen als gevolg van het ongeval.
 2. Huishoudelijke ongeschiktheid: Wanneer je niet meer geschikt bent om huishoudelijke taken te vervullen zoals voor het ongeval kan je hiervoor een vergoeding krijgen. Bovendien wordt ook een vergoeding voorzien als je een verhoogde inspanning moet leveren om een huishoudelijke taak te vervullen.
 3. Economische ongeschiktheid: Je kan een vergoeding bekomen voor de aantasting van je professionele leven, alsook de aantasting van je concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. 

Morele schade

Morele schade dekt eerst en vooral de pijnen die je hebt geleden. De vergoeding is afhankelijk van de duur van verpleging, de intensiteit van het lijden en van elk ander element dat de rechter in overweging wil nemen. 

Meestal word je vergoed per ‘geleden’ dag en in relatie tot de letsels. Hieronder lees je enkele specifieke vormen van vergoeding van morele schade: 

 • de pijn en smarten 
 • vrees voor de toekomst 
 • verdriet om verlies of lijden van een naaste 
 • seksuele schade 
 • esthetische schade 
 • genoegenschade
 • … 

Het verlies van een schooljaar door een ongeval betekent vaak een materiële en morele schade. Je loopt ook een achterstand op in je loopbaan. In de Indicatieve Tabel worden hiervoor bedragen voorgesteld. 

Invaliditeit

Invaliditeit is een medisch begrip dat een blijvend letsel uitdrukt. Een vermindering van validiteit wordt uitgedrukt in een percentage ten opzcihte van de volledig valide persoon. De geneesheer zal je graad van blijvende invaliditeit bepalen op basis van een barema. 

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je slechts in beperkte mate of niet meer kan werken. 

 • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: hierbij houdt men rekening met je inkomensverlies, dat altijd bewezen moet worden. Ook meerinspanningen worden vergoed, hierbij stelt de Indicatieve Tabel een forfaitair bedrag voor. Ben je niet meer of slechts gedeeltelijk in staat om huishoudelijke taken te verrichten? Dan wordt dit ook vergoed. Als je deze kosten niet kan bewijzen, kan men hier ook een forfaitaire vergoeding toekennen.
 • Blijvende arbeidsongeschiktheid: hierbij zal men het blijvend verlies van je inkomen of een bepaald deel van je inkomen vergoeden. Misschien zijn je kansen op de arbeidsmarkt verminderd of moet je voor de rest van je leven meerinspanningen leveren om nog te kunnen werken. Je blijvende arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld in functie van alle winstgevende activiteiten die je nog kan uitoefenen. Hierbij houdt men rekening met je vaardigheden en beperkingen.

Wat als je moet wachten op je schadevergoeding

Heb je door het ongeval een blijvende handicap opgelopen en laat de vergoeding van je schade lang op zich wachten? In afwachting van betaling door de verzekeringsmaatschappij kan je je bij het VAPH inschrijven om tegemoetkomingen te ontvangen voor hulpmiddelen, woningaanpassingen, opvang enz... Je moet het VAPH wel tijdig inlichten dat je eigenlijk schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij moet ontvangen. 

Meer informatie over tegemoetkomingen en financiële ondersteuning

Materiële schade

Meestal gaat het bij materiële schade in een verkeersongeval om stoffelijke schade aan de betrokken auto's. Hieronder lees je welke vergoedingen je kan ontvangen bij totaal verlies van je auto of wanneer je auto wel nog te herstellen valt.

Totaal verlies

Er bestaan twee soorten van totaal verlies, ook 'total loss' genoemd:

 • Technisch totaal verlies betekent dat het voertuig niet meer hersteld kan worden omdat belangrijke onderdelen geraakt zijn. 
 • Economisch totaal verlies betekent dat de herstellingskosten veel te hoog zijn in verhouding tot de waarde van het voertuig vóór het ongeval.

Bij een totaal verlies van je auto kun je volgende vergoedingen krijgen: 

 • een vergoeding van de waarde van de auto net voor het ongeval met inbegrip van alle accessoires, inclusief de btw en de belasting op de inverkeerstelling (BIV); 
 • de depanneringskosten; 
 • de administratieve kosten; 
 • een vergoeding voor iedere dag dat je je auto mist of een gedeelte van de kost voor het huren van een vervangauto; 
  de stallingskosten van het wrak bij een garage. 

Wanneer je bij totaal verlies van je auto geen wrakafstand deed, zal de deskundige ‘wrakaanbiedingen’ vragen. Dat betekent dat hij kopers zoekt voor het wrak. Daarna zal hij je meedelen wat het hoogste bod is dat hij heeft gekregen. Dan verwacht men dat je zelf de nodige stappen zet om het wrak, dat nog altijd je eigendom is, te verkopen. Als je daarmee te lang wacht, lopen de stallingskosten op. De verzekeraar zal weigeren in die kosten tussenbeide te komen. 

Je auto is nog te herstellen

Als je auto nog te herstellen valt, heb je recht op onderstaande vergoedingen:

 • algemene herstelkosten, btw inbegrepen, ook wanneer je de auto toch niet zou laten herstellen; 
 • de herstelkosten van accessoires; 
 • depannerings- en stallingskosten; 
 • een vergoeding voor iedere dag dat je je auto mist of een gedeelte van de kost voor het huren van een vervangauto. 

Werkwijze verzekeringsmaatschappij

Wanneer de tegenpartij aanpsrakkelijk is voor het ongeval, zal het meestal je eigen verzekeringsmaatschappij zijn die een inspecteur vraagt om de schade aan je auto te inventariseren. Op basis van de inventaris wordt een forfaitair bedrag aangeboden. Hierbij houdt men rekening met de ouderdom van de betrokken voorwerpen. 

Enkele tips:
 • Ga steeds bij je eigen verzekeringsmaatschappij na welke kosten je al dan niet kunt doorgeven.
 • Teken niet meteen een expertiseverslag. Zeker niet wanneer je eraan twijfelt of wanneer je je onvoldoende geïnformeerd voelt.
 • Bij een eventuele discussie over een expertise kan je zelf een onafhankelijke autodeskundige aanspreken. Die voert dan een tegenexpertise uit. Beide deskundigen dienen dan nadien overeen te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zal de rechtbank moeten beslissen.
 • Teken geen ‘wrakafstand’ wanneer er nog een tegenexpertise moet gebeuren. Anders kan het voertuig niet meer onderzocht worden.

Dading bij schadevergoeding

Wens je een geschil te beëindigen of een toekomstig geschil te voorkomen en ben je bereid om daarvoor wederzijdse toegevingen te doen? Dan kan je een dading bij de schadevergoeding opstellen. Een dading is een soort van schikking, een schriftelijk contract.

Procedure

Na de expertise krijg je van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden een voorstel tot schaderegeling. Samen met dit voorstel ontvang je waarschijnlijk een overeenkomst van dading. Men zal je vragen deze te ondertekenen.

Als je de overeenkomst tekent en terugstuurt, dan ga je akkoord. Je kan hier later niet meer op terugkomen, het bedrag van de schadevergoeding ligt nu vast. Je zal het overeengekomen bedrag ontvangen.

Een dading maakt meestal een einde aan de burgerrechtelijke gevolgen van het ongeval. Laat de schadeafrekening en de dadingsovereenkomst nakijken door een advocaat als het gaat om belangrijke schade. Als je een dading afsluit, kan je niet langer als burgerlijke partij deelnemen aan het proces in de politierechtbank.

Verschil met kwijting

Er is een verschil tussen het ondertekenen van een dading en een kwijting. Een kwijting is een geschrift waarin een schuldeiser bevestigt dat hij een bedrag dat hem verschuldigd was effectief heeft ontvangen. Een kwijting ondertekenen verandert niets aan de rechtsverhouding tussen partijen. Het is belangrijk dat er niet gesproken wordt van ‘kwijting ten definitieve regeling' of ‘kwijting voor saldo van rekening’ want dan kan er verwarring ontstaan met de dading. 

Dading bij materiële schade

De materiële schade van een verkeersongeval wordt meestal geregeld door de Règlement Directe Regeling (RDR).

In principe betaalt de BA-Autoverzekeraar van de aansprakelijke veroorzaker van een ongeval de schade. Maar bij ongevallen met schade van minder dan 25.000 euro zal dankzij de RDR-regeling de eigen verzekeraar van de niet-aansprakelijke de schadeafwikkeling voor de materiële schade van zijn eigen klant op zich nemen. 

Als er gewonden zijn, kan de materiële schade onder de RDR-regeling worden afgehandeld, de lichamelijke schade nooit. Om een schadegeval via de RDR te regelen, moet het voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer hierover lees je in de nota ‘Dading inzake schadevergoeding van verkeersongevallen’ van Rondpunt.

Heb je een hulpvraag?

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.