Als verkeersslachtoffer heb je verschillende rechten die neergeschreven staan in de 'Europese Verklaring van het Slachtoffer'. De belangrijkste vind je terug op deze pagina en in onze downloadbare rechtenbrochure. Het is belangrijk om weten dat er nuances zijn in deze rechten.

Je rechten

Informatie

Informatie geven

Je hebt het recht:

 • Om gehoord te worden tijdens de strafprocedure;
 • Om een aangifte in te dienen en hiervan een schriftelijke bevestiging te ontvangen;
 • Om bewijs aan te leveren tijdens de strafprocedure.


Informatie krijgen

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over:

 • De mogelijke ondersteuning en hoe je hier toegang toe krijgt (medisch, psychosociaal, juridisch advies of bijstand…);
 • Het verloop van de procedure omtrent de aangifte en wat jouw rol is in die procedure;
 • De toegang tot schadevergoeding;
 • De vertaling van informatie of over het beroep doen op een tolk;
 • De beschikbare procedures om een klacht in te dienen als je rechten niet worden gerespecteerd;
 • Hoe en wie je kan contacteren voor verdere informatie over je zaak;
 • De toegang tot herstelrechtvoorzieningen;
 • De terugbetaling van je uitgaven;
 • Een beslissing inzake de schadevergoeding die de veroorzaker dient te betalen in de loop van de strafprocedure of in andere gerechtelijke procedures, en dit binnen een redelijke termijn;
 • De procedure om de beslissing tot niet-vervolgen te laten herzien.

Je hebt het recht om, op verzoek, geïnformeerd te worden over:

 • Elke beslissing en de reden(en) – om het onderzoek niet voort te zetten of te beëindigen of om niet te vervolgen;
 • De stand van zaken van de strafprocedure, behalve wanneer dit een negatieve invloed heeft op het verloop van de zaak;
 • De zitting (tijdstip, plaats, eindbeslissing) en de tenlastelegging;
 • De vrijlating of ontsnapping van de veroorzaker van je ongeval uit de gevangenis, zeker in geval van gevaar of risico dat jou schade berokkend wordt.

Ondersteuning

Emotionele ondersteuning

Je hebt het recht op ondersteuning van slachtofferhulp voor:

 • Informatie, advies en ondersteuning inzake toegang tot een schadevergoeding en over jouw rol in de strafprocedure;
 • Informatie over of een rechtstreekse doorverwijzing naar relevante gespecialiseerde organisaties;
 • Emotionele en psychologische ondersteuning;
 • Advies met betrekking tot financiële en praktische gevolgen na het ongeval.

Je kan kosteloos een beroep doen op de diensten van Slachtofferhulp zowel voor, tijdens als na de strafproedure. Het maakt hierbij niet uit of je aangifte deed van je ongeval bij een bevoegde autoriteit.

Je hebt het recht op ondersteuning van herstelrechtvoorzieningen die:

 • Je beschermen tegen secundaire en herhaalde victimisatie tijdens het herstelrechtproces;
 • In het belang van het slachtoffer zijn en de noden van het slachtoffer in acht nemen;
 • Verzekeren dat het slachtoffer vrijwillig kan deelnemen en zijn deelname op elk moment kan stopzetten;
 • Het slachtoffer informeren over het bemiddelingsproces en de mogelijke resultaten ervan;
 • De totstandkoming van een vrijwillige overeenkomst ondersteunen, dewelke later in een strafprocedure in aanmerking mag genomen worden;
 • Verzekeren dat de gesprekken in een herstelrechtproces vertrouwelijk behandeld worden, tenzij de partijen toestemming geven voor bekendmaking of het nationale recht dit vereist.

Juridische ondersteuning

Je hebt het recht om tijdens de strafprocedure rechtsbijstand te krijgen als je een partij bent in de strafprocedure.

Bescherming

Je hebt het recht op bescherming:

 • Met betrekking tot je persoonlijke levenssfeer (bv. over persoonlijke kenmerken, beeldmateriaal en identiteit van slachtoffer en familieleden). Meer informatie over contact met de pers lees je hier.
 • Met betrekking tot het aantal ondervragingen. Deze moeten tot het minimum beperkt worden;
 • Met betrekking tot het aantal medische onderzoeken die je moet ondergaan. Deze moeten tot het minimum beperkt worden.

Vertaling

Je hebt het recht bijgestaan te worden door een tolk:

 • Tijdens je aangifte;
 • Wanneer je de taal van de strafprocedure niet begrijpt of spreekt (bijvoorbeeld tijdens een politieverhoor of deelname aan hoorzittingen).

Je hebt het recht te vragen naar een vertaling van:

 • Essentiële informatie in een taal die je begrijpt, en dit kosteloos. Zoals informatie over elke beslissing (en reden) om de strafprocedure te beëindigen en over de tijd en plaats van de rechtszaak;
 • Informatie die je essentieel vindt, maar die niet vertaald is;
 • De schriftelijke bevestiging in een taal die je begrijpt.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing om geen tolk of vertaling te verstrekken.

Vergoeding

Je hebt het recht op:

 • Een vergoeding van de kosten die voortvloeien uit je actieve deelname aan de strafprocedure.

Persoonlijke bezittingen

Je hebt het recht op:

 • De teruggave van de in beslag  genomen  voorwerpen, tenzij deze nog nodig zijn voor de strafprocedure. Dit wordt bepaald door de bevoegde autoriteit.

Ongeval in het buitenland

Wanneer het ongeval gebeurde in een andere EU-lidstaat dan je thuisland, heb je het recht:

 • Om toegang te krijgen tot bijzondere maatregelen, procedures of regelingen die beschikbaar zijn;
 • Om meteen een verklaring af te leggen nadat de aangifte werd ingediend bij de bevoegde autoriteit;
 • Om aangifte te kunnen doen bij de bevoegde autoriteiten van je thuisland, indien je dit niet hebt kunnen doen in het land waar het ongeval gebeurde.

In onze gratis brochure 'Wat na een ongeval in Europa?' leggen we uit wat je moet weten en kan doen wanneer je betrokken raakte bij een verkeersongeval in Europa. 

Bestel

Minderjarigen

Je patiëntendossier

Als minderjarige patiënt worden je rechten uitgeoefend door je ouders die het gezag hebben. Je zal echter wel betrokken worden bij de uitoefening van je rechten, rekening houdend met je leeftijd en maturiteit. Een beroepsbeoefenaar kan oordelen dat je je rechten zelfstandig kan uitoefenen als hij vindt dat je een redelijke beoordeling van je belangen kan maken. Word je niet in staat geacht je rechten zelfstandig uit te oefenen? Dan kan je een betwisting voorleggen bij een lokale ombudsdienst 'rechten van de patiënt, in je ziekenhuis.

Je hebt, net als meerderjarigen, recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Je mag dit ook inkijken, ten laatste vijftien dagen na je verzoek. 

Toegang tot je patiëntendossier zal je kunnen verkrijgen vanaf 12 jaar. Je ouders verliezen op dat ogenblik het recht om je op dat vlak te vertegenwoordigen.

Beroepsgeheim

Heb je een hulpverlener iets verteld in vertrouwen? Dan mag hij of zij deze informatie niet meedelen aan je ouders. 

Schadevergoeding

Als minderjarige word je door de wet onbekwaam geacht om je eigen goederen te beheren. Een eventuele schadevergoeding van je verzekeringsmaatschappij kan je dus niet zelf beheren. Het zijn je ouders die hier gezamenlijk voor zullen instaan, maar ze moeten wel verplicht de schadevergoeding gebruiken in jouw belang. Ze zijn dus verantwoording verschuldigd over het beheer van je eigendom. Als je achttien jaar wordt, zullen ze moeten kunnen aantonen wat met de schadevergoeding gebeurd is. Alles wat niet te verantwoorden is, zullen ze aan je moeten teruggeven. Je ouders kunnen bijvoorbeeld wel het geld plaatsen op een spaarrekening. Willen ze goederen van je vervreemden? Dan hebben ze eigenlijk vooraf toestemming nodig van de vrederechter. 

Meer informatie over je rechten

Meer informatie over een ongeval in het buitenland?

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.